Prime Akademi

Eğiticiler ve Danışmanlar Arasında Protokol

Eğiticiler ve Danışmanlar Arasında Protokol

1.    GENEL HÜKÜMLER

1.1.    İşbu sözleşmenin amacı ve kapsamı Prime Akademi çatısı altında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve bunun tabii olduğu hükümlerin belirlenmesidir. 

1.2.    Eğitici/ Danışman işbu sözleşmede belirtilen eğitim programları/ danışmanlık hizmetleri kapsamında  işbu sözleşme süresi içinde, aynı anda ve eğitimin içeriği birebir aynı olmak kaydıyla, aynı sektörde faaliyet gösteren başka bir şirket ile işbirliği yapmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. 

1.3.    Eğitici / Danışman işbu sözleşme süresi içerisinde Prime Akademi kurumu altında çalışacağını sözleşmede belirtilen eğitim programları/ danışmanlık hizmetleri  kapsamında dışarıdan bireysel olarak iş alamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Eğitici/ Danışman’ın bilinirliği sebebiyle hizmet almak için Prime Akademiye başvuran kişiler hakkında Eğitmen/ Danışman’ın ücret hususunda takdir hakkı veya  indirim talebi bulunmamaktadır. Bu kişiler için de takdir hakkı Prime Akademiye aittir. 

1.4.    İşbu protokol kapsamında yapılacak eğitim/danışmanlık programının her türlü medya vasıtasıyla tanıtımı için Eğitmen/Danışman isminin Prime Akademi tarafından kullanılmasına rıza göstermektedirler. 

1.5.    Hazırlanacak her türlü tanıtım, (reklam, afiş, broşür, internet sitesi/reklamları, tanıtım filmi vb.) Prime Akademi’nin yazılı onayı alınması koşulu ile gerçekleştirilecektir. Taraflar karşılıklı olarak isim ve itibarlarını zedeleyecek her türlü hareketten kaçınacaktır. Tanıtım videoları dahil her türlü içeriğin tüm hakları Prime Akademiye ait olup işbu içerikler izinsiz veya Prime Akademinin kabul etmediği platformlarda paylaşılamaz.

1.6.    Tüm tanıtım ve sertifikalardaki logo ve isimlerin Prime Akademi’nin yazılı olarak onaylanmadıkça kullanımı söz konusu olmayacaktır. Aksi durum protokolün ve isim hakkı kullanım izninin ihlali anlamına gelecektir. İşbu konu ile ilgili bilgi ve olurun e-posta yoluyla da verilebileceğini taraflar peşinen kabul etmektedir.

1.7.    Prime Akademi verdiği eğitimlere %70 devam sağlayan katılımcılara katılım sertifikası, devam şartı ile birlikte eğitim sonunda yapılan sınavda %70 başarı sağlayan katılımcılara ise başarı sertifikası vermektedir. Eğitim sonrası sınav uygulamasının nasıl gerçekleştirileceği ve sınav sonrası değerlendirmelerin nasıl yapılacağına Taraflar ortak olarak karar verecektir.

1.8.    Sertifikalarda Prime Akademi logosu ve ismi bulunacaktır. Eğitmen/Danışman bu konuda ileride herhangi bir hak ve talep iddia edemez.

1.9.    Eğitmen/ Danışman işbu protokol kapsamındaki eğitimleri vermeye ehil ve yasal olarak yetkili olduğunu, aksi bir durumun söz konusu olması halinde yasal olarak tek sorumlu olduğunu Prime Akademi’nin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan ederler.

1.10.    Tanıtım videolarının , sosyal medya içerik ve videolarının tüm hakları Prime Akademi’ye ait olup Eğitmen/ Danışman söz konusu içeriğin kaldırması talebinde bulunamaz bu içerikler Prime Akademinin onayı olmadan izinsiz paylaşılamaz, Prime Akademinin kabul etmediği platformlarda paylaşılamaz.

2.    YENİ EĞİTİMLERİN OLUŞTURULMASI VE SEKTÖRE KAZANDIRILMASI

2.1. Eğitmen/ Danışman ile Prime Akademi uzmanlık alanlarındaki konularda ihtiyaç duyulacak yeni eğitim programlarını düzenlemek konusunda mutabıklardır.

2.2.Taraflar karşılıklı iyi niyet ile gerekli gayreti göstermeyi taahhüt ederler. Bu ortak çalışma sonucunda ortaya tescil edilebilir yahut beceriye dönüştürülebilir bir bilgi ve eser çıkması durumunda beceriye dönüştürülebilir bilgiyi kullanma veya telif hakkı taraflar arasında anlaşılacak olan oranda ortak olarak tarafların ikisine birden ait olacaktır. Taraflar bu husus hakkında gayri kabili rücu olarak anlaştıklarını beyan ve taahhüt ederler.


3.    GİZLİLİK

3.1. Taraflar, işbu protokol kapsamında karşı tarafa ait öğrendiği tüm bilgileri, saklayacağını ve koruyacağını; tüm bilgileri doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ilişki amacı dışında kullanmayacağını, karşı tarafın rızası olmadan üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını (resmî kurumlar tarafından talep edilenler hariç) beyan ve taahhüt eder. Ancak karşı taraftan hiçbir bilgi edinmeden önce bilgisi dâhilinde bulunan veya kendisinin hatalı davranışı bulunmadan kamu bilgisi dâhilinde olduğu için edindiği bilgiler gizlilik hükmünün ihlali sayılmayacaktır.

3.2.    Taraflar görevi gereği gizli bilgiyi öğrenmesi gereken personelini konu ile ilgili olarak uyarır.

3.3.     Taraflar personellerinin hükme aykırı hareketlerinden dolayı doğrudan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.    ÜCRET VE ÖDEME

4.1.Katılımcılardan ücretlerini Prime Akademi tahsil edecektir. Her eğitim dönemi bittikten sonra mahsuplaşma ve faturalaşma ile Prime Akademi tahsilâtını yapacaktır.

4.2.Her eğitim programı için; eğitim içeriği, program takvimi, programın başlatılabilmesi için gerekli minimum katılımcı sayısı, program ücreti, ön görülen toplam gider ve ödemeler gibi ayrıntılar tarafların mutabakatıyla hazırlanacak “Eğitim Planı”nda yer alacaktır. Minimum katılımcı sayısına ulaşılamayacağına karar verildiğinde eğitim programının başlama tarihi ertelenebilir veya iptal edilebilir. 

4.3.Eğitim Programının iptali durumunda Prime Akademi tarafından o güne kadar tahsil edilen tüm katılımcı ücretleri ilgili katılımcıya iade edilir.

4.4.Eğitim programında görev alan eğitmenlerin resmî ücretleri AKADEMİ tarafından ödenecektir.

4.5.Her bir Eğitim veya Sertifika programı sona erdikten sonra tahsil edilmiş bulunan gelirden, yapılmış giderler (personel ücretleri, vergi, stopaj, resmi harçlar, yasal kesintiler, eğitim ve kırtasiye malzemeleri masrafları, ikram, kira, personel gideri, planlama-yönetim-organizasyon, belgelendirme) çıkarıldıktan sonra geri kalan tutar taraflar arasında paylaşılır. Eğitmen/ Danışman’a ödenmesi gereken tutar, Eğitmen /Danışman tarafından kesilen fatura veya gider pusula karşılığında, aşağıda belirtilmiş olan banka hesabına fatura teslim tarihini müteakiben 15 gün içinde banka havalesi yoluyla gerçekleştirilecektir. Eğitmenin/ danışmanın fatura kesmesi durumunda vergi, stopaj, resmi harç ve yasal kesintileri eğitmen/ danışmana aittir. Prime Akademi tarafından tahsilat yapılmaması halinde Eğitmen/Danışman’a karşı sorumluluğu olmayacaktır.

4.6.    Tüm masraflar ve ödemeler Prime Akademi hesaplarından yapılacaktır.  Prime Akademi ofis kullanımı, yer kiralama vesaire şeylerden, danışma, seans, eğitim ücretleri, eğitim seans paket ücretlerinin kararları eğitimci/danışanlarla birlikte yapılacak ve Prime Akademinin ilan ettiği rakamlar uygulanacaktır.

4.7.    Prime Akademi çatısı altında verilen eğitim ve danışmanlıklarda paylaşım aşağıdaki şekilde olacaktır: 

Prime Akademi tarafından tahsil edilmiş bulunan gelirden, yapılmış giderler (personel gideri, vergi, stopaj, resmi harçlar, yasal kesintiler, eğitim ve kırtasiye malzemeleri masrafları, ikram, kira, personel gideri, planlama-yönetim organizasyon, belgelendirme, reklam, tanıtım ve her türlü sair gider) çıkarıldıktan sonra geri kalan tutar;

  • Birebir danışmanlık hizmetlerinde Prime Akademi %30, eğitici/danışman %70 
  • Eğitim ve benzeri ücretli seminer şekilde kazanımlarda Prime Akademi %50, eğitici/danışman % 50 
  • Eğitim videolarının satışında Prime Akademi %50, eğitici/danışman %50 şeklindedir.

Banka Bilgileri:

Eğitmen Danışman Ad Soyad
Garanti Bankası
IBAN TR10 0006 2000 3930 0006 6532 61

5. İNDİRİMLER

5.1.PRİME AKADEMİ, anlaşmalı olduğu veya gerekli gördüğü kişi ya da kurumlara indirim yapma hakkına sahiptir. Aşağıda, program bedeli üzerinde uygulanabilecek indirim oranları yer almaktadır.

5.2.    PRİME AKADEMİ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN EĞİTİMLERDE UYGULANAN İNDİRİM ORANLARI:

  • Peşin ödeme %5
  • Ted Ankara Koleji Mezunları %10
  • Kamu çalışanları ve Sivil Toplum Kuruluşu çalışanları %10
  • Grup indirimi (2 katılımcı) %5
  • Grup indirimi (3-4 katılımcı) %10
  • Grup indirimi (5 ve üzeri katılımcı) %15

6.    SON HÜKÜMLER

6.1.Eğitmen / Danışman, protokol konusu işin her aşamasında, iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine uymak zorundadır. Eğitmen / Danışman, Prime Akademinin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine istisnasız uymak zorunda olup uymadığı takdirde her türlü kaza ve hasardan tek başına sorumludur. Eğitmen / Danışman, protokole ve işin görüldüğü yer sahibinin talimatlarına aykırı fiil ve eylemlerinden, birbirlerine ve üçüncü kişilere karşı edimin ifası ile ilgili zararlardan tek başına sorumludur . 

6.2.Tarafların işbu protokolün başında beyan ettikleri adresler yasal tebligat adresleri olup adres değişikliği durumu olması halinde 15 gün içerisinde yazılı olarak karşı tarafa bilgi vermekle yükümlüdürler. Aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli olduğunu kabul ederler.

6.3.İşbu protokolün geçerlilik süresi sözleşmenin imza tarihinden itibaren başlamak üzere 1 yıldır. 1 yılın ardından protokol kendi kendine son bulur. Protokol tarafların karşılıklı yazılı beyanı ile uzatılabilir.

6.4.Taraflardan biri en az bir ay önceden yazılı bilgi vermek suretiyle anlaşmayı feshedebilir. Sözleşmenin bitiminde –varsa- devam eden eğitim programlarının tamamlanması beklenir. 

6.5.İşbu protokol hakkında çıkan uyuşmazlıkların giderilmesinde iyi niyet ve uzlaşma esastır. Tarafların anlaşamadığı durumlarda işbu protokol ile ilgili tüm uyuşmazlıklarda İSTANBUL ANADOLU MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ yetkilidir.

6.6.Eğitmen/ Danışman, gerek iş bu sözleşmeyi gerekse iş bu sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini tamamen veya kısmen Prime Akademi’nin yazılı izni olmadan 3. Bir şahsa veya kuruma devredemez.

6.7.Eğitmen / Danışman Prime Akademinin yazılı izni olmadan Prime Akademi’yi temsil edemez ve onun namına taahhütte bulunamaz. Ayrıca, taraflar birbirlerinin prestiji ile personeli hakkında küçük düşürecek veya önemli ölçüde maddi kayıplara neden olacak davranışlarından ve fiillerden kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

6.8. 6(ALTI) madde 4 (DÖRT) sayfadan ibaret işbu protokol 2 asıl olarak hazırlanmış ve …../…../2021 tarihinde taraflarca imzalanmıştır.

PRİME AKADEMİ                                                                                                                       EĞİTMEN / DANIŞMAN
 

Anketimize Katılın!