Prime Akademi

Kvkk Aydınlatma Metni

Kvkk Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun, kişisel verilerin “veri sorumlusu” olarak sınıflandırılan ve kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilerce kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaasları ortaya koymaktadır.

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

Kanun, diğer düzenlemelerinin yanı sıra, veri sorumlularına, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel verisi işlenecek olan veri sahiplerini bilgilendirme / aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir. Kanun’un 10. maddesine göre veri sorumluları veri sahiplerini;

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer hakları, konularında bilgilendirmelidir. 

İşbu aydınlatma metni, Şirketimizin veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediği gerçek kişilerin yukarıda belirtilen maddeler kapsamında  kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyebileceğimizi veri sahibi olan sizlere anlatmak için hazırlanmıştır.


Katılımcılarımızın kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanması öncelikli hedeflerimizdendir. Bu nedenle, katılımcılarımızın kişisel verilerinin güvenli şekilde saklanması ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi için yürürlükteki mevzuatla uyumlu olarak güvenlik tedbirlerini alıyoruz.


Veri sorumlusu: Prime Akademi: Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cad. C Blok No:4 C İç Kapı No: 65 Çankaya / Ankara Mersis No:Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” olup  Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanunu kapsamında Prime Akademi tarafından işlenebilecektir. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirket tarafından ;
Kimlik Verinizi : Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (örn. TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no., ad-doyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği)

Web sayfamız üzerinden gerçekleştirdiğimiz hizmetler kapsamında sizi tanımak ve sizinle ilişki kurabilmek amacıyla ad, soyad, TC Kimlik Numaranız, doğum tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz ve fatura bilginizi içeren kişisel verilerinizi talep ediyoruz ve kaydediyoruz.

Müşteri Bilgisi Verilerinizi: Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler (örn. müşteri no, meslek bilgisi, vb.)
Web sayfamız üzerinden gerçekleştirdiğimiz hizmetler kapsamında sizi tanımak ve sizinle ilişki kurabilmek amacıyla Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler (örn. müşteri no, meslek bilgisi, vb.) bilginizi içeren kişisel verilerinizi talep ediyoruz ve kaydediyoruz.

İşlem Güvenliği Bilgilerinizi: Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi şifre ve parola gibi bilgiler)
İlgili mevzuatı çerçevesindeki yükümlülüklerimiz kapsamında olduğumuz için işlem güvenliğine ait bilgilerinizi topluyoruz ve işliyoruz.

İletişim Verinizi: Kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres ve sair)

Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla başvuru formunda tarafımızla paylaştığınız verilerinizi telefon numaranızı, elektronik posta adresinizi ve sair iletimiz verilerinizi, eğitim için kurulan çeşitli sosyal medya grubu verilerinizi, adres bilgileri, yazılı ve sözlü iletişimleri, lokasyon bilgileri, iletişim formları ve adres bilgisini içeren iletişim verilerinizi talep ediyoruz ve kaydediyoruz.

Finans Verinizi:Web sitemiz üzerinden sunmuş olduğumuz mal, hizmet veya ürünler kapsamında hizmetlerimizi sunabilmemiz ve sizinle ticari ilişki kurabilmemiz için kredi kartı ve banka bilgilerinizi içeren finans bilgileriniz Iyzico (iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.) tarafından işlenmektedir. Hukuk Akademisi sunucularında her hangi bir müşterisinin kredi kartı ya da banka bilgisini barındırmamakta ve dolayısıyla işlememektedir.

Fotoğraf veya Video Görüntülerinizi:Web sitemiz üzerinden sunmuş olduğumuz mal, hizmet veya ürünler kapsamında eğitim esnasında ya da eğitim sonrasında zoom.us üzerinden gerçekleştirilen eğitim kampına ilişkin fotoğraf ve video verilerinizi; youtube, twitter , instagram hesaplarında paylaşarak katılımcı sayısını arttırmak ve eğitimi yaygınlaştırmak için talep ediyoruz ve kaydediyoruz. 

İnternet Trafiği Verinizi:İlgili mevzuatı çerçevesindeki yükümlülüklerimiz kapsamında olduğumuz için web sitemize giriş yaptığınız bilgisayarın IP numarasını, Mac ID vb. kayıtları içeren trafik verisini topluyoruz ve işliyoruz.
Lokasyon Verilerinizi:İlgili mevzuatı çerçevesindeki yükümlülüklerimiz kapsamında Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan verilerinizi (örn. araç kullanımı sırasında edinilen lokasyon verileri) topluyoruz ve işliyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Bizimle iletişime geçmeniz ve/veya talep ve önerilerinizi tarafımıza iletebilmeniz amacıyla oluşturmuş olduğumuz iletişim formu aracılığıyla meşru menfaatimiz gereği yukarıda belirtilen kimlik ve iletişim verilerinizi doğrudan sizden topluyoruz.

Web sitemizde yer alan haber bültenine üye olmak istediğinizde e-posta bilginizi doğrudan sizden topluyoruz.

Web sitemizde sunmuş olduğumuz mal, hizmet veya ürünlerden faydalanmak istediğinizde bu talebinizi karşılamak ve sizinle iş ilişkisi kurabilmek amacıyla aramızdaki sözleşmenin ifası için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak yukarıda belirtilen kimlik, iletişim ve fatura verilerinizi doğrudan sizden topluyoruz.

Web sitemizde yer alan online eğitim platformunu kullanabilmeniz için aramızdaki sözleşmenin ifası için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak kimlik ve iletişim verilerinizi doğrudan sizden topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda belirtildiği şekilde elde edilen kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amacı aşağıdaki gibidir:

 • Başta eğitiminizin gerçekleştirilebilmek olmak üzere, kaydınızın oluşturulabilmek, eğitim süresince iletişime geçilebilmek, eğitim sonunda sertifika verilebilmek ve sosyal medya platformlarımızda paylaşımda bulunulabilmek,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası ,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Sizinle iletişim kurabilmek ve iletişim taleplerinize cevap verebilmek,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası 
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi 
 • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası 
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası 
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası 
 • Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi
 • İş ilişkisi kurabilmek ve satış işlemlerini gerçekleştirebilmek,
 • Eğitimdeki çalışmalarınız ve sınav sonuçlarınızla kimliğinizi eşleştirerek katılım şartını yerine getirdiğinizi denetlemek sertifika verebilmek,
 • Ölçme testiniz ile ne kadar öğrendiğinizi eğitmenlerimiz eşliğinde test etmek,
 • İnteraktif eğitim modeli ile eğitimin daha verimli geçmesini sağlamak,
 • Akdi ve kanuni yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunmak,
 • Müşteri Memnuniyeti ve Talep Yönetimi yapmak,
 • Haber bültenimiz kapsamındaki faaliyetlerimizi yerine getirebilmek,
 • Pazarlama ve Tanıtım  amaçlı görsel ve işitsel verilerin sosyal medya ve web sitemizde yaygınlaştırmak,
 • Online eğitim platformu hizmetimizi sunabilmek,
 • Gelecek eğitimlerimiz hakkında bilgi verebilmek , kampanyalardan haberdar edebilmek,
 • Vergisel Yükümlülüklerin yerine getirebilmek,
 • Ücret ödemelerinizin kontrolünü gerçekleştirmek ve herhangi bir ücret fazlası olması halinde iadesini gerçekleştirmek
 • Görüntü ve ses kayıtları youtube, twitter , instagram hesaplarında paylaşılarak katılımcı sayısını arttırmak ve eğitimi yaygınlaştırmak
 • Sertifikaların ve faturaların gönderilmesi
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Prime Akademi tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle  hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kişi ve kurumlar PrimeAkademi ‘nin; iş ortakları ve paydaşları, tedarikçileri( Sertifika hizmetine ilişkin), vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler (kargo firmaları, baskı merkezi, veri tabanı (server sağlayıcı), düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile yalnızca Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, bir uyuşmazlık olması halinde savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımızla paylaşılabilir.
5651 sayılı Kanun çerçevesinde saklamakla yükümlü olduğumuz IP bilgileri, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından usulüne uygun talep edildiğinde bu kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMACI
İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre;

 1. Ayrıca açık rıza gerektiği beyanınızda paylaşılmasını kabul etmeniz durumunda sınırlı olarak  çözüm ortaklarımızla,
 2. Ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza,
 3. Ticari, mali ve hukuki danışmanlıklar ve denetimler amacıyla danışmanlara ve denetim firmalarına,
 4. Yalnızca Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine aktarılabilecektir.
 5. Hızlı İletişim için Aynı eğitimi alan diğer katılımcılarla Çeşitli Sosyal Medya Araçlarında

VERİ SAHİBİ OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinize ilişkin olarak veri sahibi sıfatıyla tarafımıza başvurarak aşağıda belirtilen yasal haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik, istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda, başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesi’ nde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi yazılı ve ıslak imzalı olarak; Mustafa Kemal Mahallesi Maidan C Blok No:65 Ankara adresimize bir nüshasını kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla, veya güvenli elektronik imza ile imzalayarak bilgi@primeakademi.com mail adresine ileterek veya   Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uymak kaydıyla tebliğde belirtilen diğer yöntemler ile yapabilirsiniz.


Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


İnternet Sitemizi Ziyaret - Çerezler Hakkında Bilgilendirme

www.primeakademi.com internet sitelerimizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Buradaki amacımız;

 • İnternet sitemizin gerekli temel fonksiyonlarını gerçekleştirmek,
 • Site analizlerini gerçekleştirmek ve performansını arttırmak,
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek
 • Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamaktır.

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.


Kullanıcılarımızın web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiş olup internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Çerezlerin cihazınızda tutulmasını, tarayıcınızda gerekli ayarları yaparak engelleyebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Maidan C Blok No:65 Ankara
Telefon: 0 530 086 88 06
E-postainfo@primeakademi.com
İletişimLinki: https://www.primeakademi.com/iletisim
Mersis No:     

Anketimize Katılın!